Zavolajte nám na +421 2 20 835 880 (Po-Pia 8:00 - 15:00)

Využite aj naďalej DOPRAVU ZADARMO nad 29 EUR.

Moje obľúbené produkty Prihlásiť sa
0

Nakúpte ešte za 29.00 € a máte dopravu zadarmo!

Váš nákupný košík

Váš košík je aktuálne prázdny. Pozrite si naše produkty

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

DR THEISS SK s.r.o., so sídlom Nádražná 1665/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 52 096 530, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 133321/B

 

pre

 

Kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku alebo pre zmluvy uzatvárané mimo prevádzkových priestorov prostredníctvom webového sídla predávajúceho

 

I.

Úvodné ustanovenia

 

1.      Kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o lieku“), vyhláškou MZ SR č. 21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie (ďalej aj ako „vyhláška“), Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako „VOP“).

2.      VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej  zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim DR THEISS SK s.r.o., so sídlom Nádražná 1665/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 52 096 530, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 133321/B (ďalej aj ako „predávajúci“) a kupujúcim, predmetom ktorej kúpa a predaj tovaru prezentovaného na webovom sídla predávajúceho.

3.      Pre účely týchto VOP sa tovarom rozumejú:

a)   výživové doplnky, kozmetické výrobky;

b)   zdravotnícke pomôcky triedy I, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitného predpisu;

c)   iné produkty nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke predávajúceho ponúkané prostredníctvom e-shopu.

4.      Vymedzenie pojmov používaných v týchto VOP:

a)   Zmluvou sa pre účely týchto VOP rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu, ktorej predmetom je dodanie tovaru za kúpnu cenu. Na základe kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar  a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu Kúpnu cenu. Ak je kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a Spotrebiteľom, riadi sa táto zmluva i právne vzťahy s ňou súvisiace príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov platný v Slovenskej republike, najmä ustanovením § 588 a nasl. a § 52 a nasl. Ak je kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a Podnikateľom, riadia sa táto zmluva i právne vzťahy s ňou súvisiace príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, platný v Slovenskej republike, najmä ustanovením § 409 a nasl. Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva sa riadi aj príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z.  o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym zákonníkom;

b)   Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom internetového obchodu uzatvorí s predávajúcim kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je dodávka tovaru. Kupujúcim môže byť Spotrebiteľ alebo Podnikateľ;

-         Podnikateľ – Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo výkonu povolania,

-         Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;

c)   Internetovým obchodom/e-shop sa rozumie server na adrese www.theiss.sk, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje nákup a predaj tovaru predávajúceho;

d)   Miesto plnenia/dodania sa rozumie miesto určené kupujúcim;

e)   Kúpnou cenou sa rozumie peňažná suma, ktorá je odplatou za predaj tovaru a ktorá je uvedená v ponuke Internetového obchodu pri tovare, a to vrátane DPH, v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy;

f)    Nákladmi na odoslanie sa rozumie peňažná suma, ktorá je odplatou za odoslanie tovaru (doprava, poštovné, balné, dodanie a iné náklady a poplatky) do Miesta určenia, vo výške uvedenej v aktuálnom sadzobníku nákladov na odoslanie. V prípade odstúpenia od zmluvy ponesie kupujúci náklady za vrátenie tovaru.

g)   Celkovou cenou tovaru sa rozumie súčet Kúpnej ceny a Nákladov na odoslanie;

h)  Fakturačnými údajmi predávajúceho sa rozumie: DR THEISS SK s.r.o., so sídlom Nádražná 1665/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 52 096 530, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 133321/B, DIČ: 2121072910, IČ DPH: SK2121072910, kontakt: tel. č. +421 220 835 880, email: theiss@naturwaren-theiss.sk

5.      Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – www.soi.sk.

6.      Tieto VOP sa vzťahujú na nákup prostredníctvom e-shopu predávajúceho cez internet. Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že si tieto VOP prečítal, porozumel im v plnom rozsahu a že s nimi bez výhrad súhlasí.

7.      Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský prístup na e-shop predávajúceho, jeho užívateľský účet v e-shope predávajúceho, ako aj samotné webové sídlo nemusia byť vždy dostupné vzhľadom na softvérové požiadavky ich aktualizáciu ako aj údržbu a preto predávajúci nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu spôsobené kupujúcemu dočasnou nefunkčnosťou systému, jeho výpadkom alebo zlyhaniami v prevádzke e-shopu.

8.      Kupujúci vykonaním objednávky súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu. Všetky náklady vzniknuté kupujúcemu pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu znáša výlučne kupujúci (náklady na internetové pripojenie, telefonické hovory).

9.      Predávajúci má právo obmedziť počet kusov objednaného tovaru na jednu osobu kupujúceho, resp. objednávku z legislatívnych dôvodov alebo z dôvodu nedostupnosti tovaru.

 

II.

Informácie o tovare a cene tovaru

 

1.      Základné informácie o tovaru, jeho stručný popis, vrátane Kúpnej ceny, Nákladmi na odoslanie a prípadné ďalšie informácie sú uvedené na e-shope predávajúceho. E-shop môže uvádzať aj ďalšie informácie napríklad o spôsobe dodania, lehotu dodania.

2.      Kúpna cena tovaru, za ktorú si môže kupujúci v danom okamihu tovar objednať je uvedená na e-shope predávajúceho pri tej ktorej položke tovaru. Kúpna cena je v mene € /EUR/ v rátane DPH. Predávajúci je viazaný aktuálnou kúpnou cenou tovaru uvedenou na svojom e-shope v momente vykonania nákupu a preto prípadná zmena kúpnej ceny tovaru nemá vplyv na kúpnu cenu už objednaného tovaru v rámci e-shopu.

3.      V kúpnej cena tovaru nie sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru kupujúcemu. Náklady na odoslanie sú uvádzané v mene € /EUR/ pri každom jednotlivom spôsobe dopravy a zahŕňa aj balné. Náklady na odoslanie tovaru uvádzané v e-shope predávajúceho sú platné pre dodanie tovaru v rámci územia Slovenskej republiky.

4.      Predávajúci je oprávnený kedykoľvek bez akéhokoľvek obmedzenia uskutočniť zmenu aktuálnej ponuky tovaru ako aj zmenu kúpnej ceny tovarov, nákladov na odoslanie.

5.      Obrázky tovarov uverejnené na internetovej stránke predávajúceho majú ilustračný charakter.

III.

Objednávanie tovaru, uzatvorenie kúpnej zmluvy, lehoty

 

1.      Kupujúci si objedná tovar výlučne prostredníctvom procesu objednania tovaru v e-shope predávajúceho vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru vyžadovaného pre splnenie predmetu kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho (vrátane spôsobu dodania tovaru, spôsobu platby za tovar). Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov (aj s cenou odoslania) teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou a kupujúcemu vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru a súvisiace náklady spojené s objednávkou (napr. cenu dopravy). Objednávka sa považuje za prijatú okamihom doručenia akceptácie objednávky predávajúcim e- mailom na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v rámci procesu objednávania tovaru.

2.     Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom akceptácie objednávky, t.j. okamihom doručenia akceptácie objednávky predávajúcim mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedené v rámci objednávky. V prípade pochybností o doručení akceptácie objednávky kupujúcemu alebo okamihu jeho doručenia sa za okamih uzatvorenia kúpnej zmluvy bude považovať deň odoslania akceptácie objednávky predávajúcim. Kúpnu zmluvu je možné meniť alebo zrušiť len na základe vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim alebo ak právny predpis neupravuje inak.

3.      Predávajúci archivuje záznamy týkajúce sa objednávky v zmysle platných právnych predpisov.

4.      Predávajúci má právo odmietnuť objednávku v celom rozsahu alebo čiastočne:

a)   v prípade nemožnosti jej splnenia z dôvodov vyššej moci, alebo

b)   z dôvodov na strane predávajúceho (nedostupnosť objednaného tovaru), alebo

c)   ak kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, alebo

d)   v prípade odôvodnenej pochybnosti predávajúceho o úplnosti, správnosti, pravdivosti alebo aktuálnosti údajov kupujúceho uvedených v objednávke, alebo

e)   prípadne aj z iných dôvodov bez obmedzenia, a to aj bez uvedenia dôvodu.

 

O odmietnutí objednávky je predávajúci povinný informovať kupujúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim. V prípade odmietnutia objednávky až po pripísaní ceny za objednávku v prospech účtu predávajúceho je predávajúci povinný takto už uhradenú cenu vrátiť kupujúcemu a to do 14 pracovných dní odo dňa oznámenia o odmietnutí objednávky.

5.      Kupujúci je oprávnený objednávku zrealizovať

a)   na základe registrácia (vytvorením užívateľského konta na e-shope predávajúceho). Kupujúci si pred zrealizovaním prvej objednávky alebo súčasne s prvou objednávkou môže vytvoriť užívateľské konto úplným, pravdivým, správnym a aktuálnym vyplnením požadovaných povinných údajov registračného formulára a zvolenia jedinečného prihlasovacieho mena a hesla. Vyplnením registračného formulára kupujúci potvrdí, že sa riadne oboznámil s týmito VOP, pravidlami internetového výdaja tovaru. Týmto v plnom rozsahu porozumel a súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať, alebo

b)   bez registrácie. Kupujúci je oprávnený vykonať objednávku aj bez registrácie postupom uvedeným v e-shope predávajúceho a to úplným, pravdivým, správnym a aktuálnym vyplnením požadovaných povinných údajov pre vykonanie objednávky.

Kupujúci je povinný vykonať v rámci svojho užívateľského konta aktualizáciu všetkých povinných údajov tak, aby údaje boli pravdivé, úplné správne a aktuálne.

Kupujúci v prípade realizácie objednávky, bez ohľadu na skutočnosť, či ide o objednávku na základe registrácie alebo bez registrácie, vyplnením príslušného checkboxu, pred záväzným objednaním tovaru s povinnosťou platby potvrdí, že sa pred odoslaním objednávky tovaru riadne oboznámil s týmito VOP, zásadami ochrany osobných údajov a pravidlami internetového výdaja, týmto v plnom rozsahu porozumel, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Následne po zhrnutí objednávky, kliknutím na príslušné tlačidlo záväzne s povinnosťou úhrady platby odošle ním zostavenú objednávku tovaru predávajúcemu na vybavenie.

Kupujúci berie na vedomie, že zodpovedá za úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých údajov uvádzaných kupujúcim v rámci objednávky tovaru a predávajúci považuje tieto údaje za úplné, správne, pravdivé a aktuálne. V prípade nemožnosti realizácie objednávky tovaru alebo dodania na základe údajov vyplnených kupujúcim, nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu, ktorá vznikne kupujúcemu. V prípade uskutočnenia objednávky s použitím údajov kupujúceho, má sa za to, že ide o konanie kupujúceho, z ktorého vznikajú práva a povinnosti priamo kupujúcemu.

6.      Predávajúci odosiela tovar v týchto lehotách:

a)   ak si kupujúci zvolil platbu na dobierku expedovanie tovaru zo skladu predávajúceho je realizované najneskôr do 7 pracovných dní po akceptácií objednávky,

b)   najneskôr na 7 pracovný deň po expedovaní objednávky zo skladu tovaru a po riadnom zaplatení Celkovej ceny, ak si kupujúci zvolil bezhotovostnú platbu, pričom Celková cena sa považuje za riadne zaplatenú len v prípade, ak je v plnej výške pripísaná na bankový účet predávajúceho oznámený kupujúcemu v potvrdení o akceptácií objednávky.

7.      Platbu tovaru je možné vykonať prostredníctvom:

a)   platby na dobierku, vykonanie ktorej zabezpečuje dopravca,

b)   platbou prostredníctvom platobnej brány, prevádzku ktorej zabezpečuje Pay Solutions a.s. (Besteron).

Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru kupujúcemu bezodkladne najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, ak prípadne nebude dohodnuté inak. Ak predávajúci nedodá tovar podľa prvej vety, vyzve kupujúci predávajúceho, aby dodal tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. V prípade nedodania tovaru predávajúcim aj v takto poskytnutej primeranej dodatočnej lehote, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

8.      Ak sa kúpna cena a náklady na odoslanie platia pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uhradiť Celkovú cenu tovaru, t.j kúpnu cenu a náklady na odoslanie), v hotovosti alebo platobnou kartou (ak je dopravca vybavený zariadením na prijímanie platieb platobnou kartou) dopravcovi zabezpečujúcemu prepravu tovaru pre kupujúceho. Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu a/alebo náklady na odoslanie pri prevzatí tovaru, môže predávajúci alebo dopravca zabezpečujúci prepravu tovaru pre kupujúceho odmietnuť vydať tovar kupujúcemu a predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V tomto prípade je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady na odoslanie vo výške dohodnutej v kúpnej zmluve, a to do 10 dní odo dňa, kedy mu tovar nebol vydaný z dôvodu nezaplatenia kúpnej ceny a/alebo nákladov na odoslanie.

9.      Predávajúci umožní kupujúcemu aj osobný odber tovaru v prevádzke predávajúceho po expedovaní tovaru na čo bude Kupujúci upozornený prostredníctvom e-mailu resp. SMS správou, za predpokladu, že si kupujúci zvoli spôsob doručenia pri objednávke osobný odber. Kupujúci uhradí kúpnu cenu v hotovosti pri odbere tovaru na prevádzke predávajúceho, ak už Kupujúci neuhradil Kúpnu cenu prostredníctvom platobnej brány.

10.   V prípade, že predávajúci nemá všetky položky objednaného tovaru na svojom sklade, navrhne kupujúcemu iný termín odoslania tovaru, resp. prípravy tovaru na jeho prevzatie a pokiaľ kupujúci so zmenou termínu bude súhlasiť úpravou svojej objednávky, môže predávajúci takúto upravenú objednávku akceptovať. V prípade, že tovar vybraný kupujúcim nie je dostupný, môže predávajúci navrhnúť kupujúcemu inú alternatívu tovaru a pokiaľ kupujúci s iným tovarom bude súhlasiť úpravou svojej objednávky, môže predávajúci takúto upravenú objednávku akceptovať.

11.   Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom prevzatia tovaru osobne v priestoroch prevádzky predávajúceho alebo keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru od dopravcu.

12.   Pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený žiadať od kupujúceho popri potvrdení o akceptácii objednávky aj doklad  preukazujúci totožnosť kupujúceho na nahliadnutie. Z takto predloženého dokladu sa nevyhotovuje žiadna kópia ani odpis.

13.   Pri prevzatí tovaru /bez ohľadu na formu prevzatia/ je kupujúci povinný skontrolovať správnosť vydaného tovaru (najmä množstvo a či mu je vydaný objednaný tovar) a zároveň neporušenosť obalu vydaného tovaru. Zjavné vady vydaného tovaru je kupujúci povinný reklamovať bezodkladne po prevzatí tovaru, bez ohľadu na skutočnosť, či mu je tovar zasielaný alebo kupujúcim osobne prevzatý.

14.   Reklamáciu možno uplatniť poštou na adrese sídla predávajúceho. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa vada objavila. Prípadné omeškanie môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.

15.   Kupujúci v reklamácii uvedie svoje meno, priezvisko, adresu, príp. telefónne číslo alebo adresu elektronickej pošty, špecifikáciu tovaru, dátum a miesto prevzatia tovaru a označí reklamovanú vadu. Kupujúci k reklamácii doloží doklad osvedčujúci dátum a miesto prevzatia tovaru a samotný tovar v kompletnom stave a hygienicky nezávadný.

16.   Ak kupujúci uplatní právo z vadného plnenia, potvrdí mu toto právo predávajúci v písomnej forme, keď uplatnil právo zo zodpovednosti za vady, a po vybavení reklamácie tiež vystaví potvrdenie o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o vykonaní prípadnej opravy a o dobe reklamačného konania.

17.   Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru výlučne až riadnou úhradou kúpnej ceny v plnej výške.

 

IV.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1.      Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených v ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

2.      Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3.      V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť predávajúcemu tovar v stave, v akom ho prevzal, teda tovar musí byť kompletný, neotvorený, nespotrebovaný (a to ani čiastočne), neopotrebovaný, nepoškodený a nemôže niesť známky používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom (originálny doklad o kúpe, príbalový leták) a to na adresu sídla predávajúceho alebo osobne do prevádzky predávajúceho.

4.      Kupujúci zodpovedá za spotrebovanie, zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru, najmä za škody na tovare, prípadne za zníženie jeho hodnoty v dôsledku nešetreného zaobchádzania bez primeranej starostlivosti, resp. jeho čo i len čiastočným spotrebovaním. Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní od vrátenia tovaru skontroluje či bol tovar vrátený v nepoškodenom stave podľa vyššie uvedeného. V prípade, že pri kontrole tovaru predávajúci zistí, že uvedený tovar nebol vrátený v pôvodnom obale, nepoužívaný, nespotrebovaný a nepoškodený vrátane príslušenstva má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorú takýmto spôsobom kupujúci spôsobil.

5.      Kupujúci bude znášať všetky náklady súvisiace s vrátením tovaru predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijať zásielku na účet Predávajúceho.

6.      Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy podľa tohto článku, Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na odoslanie, a to rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe, teda na účet, z ktorého sa realizovala platba platobnou kartou, alebo poštovou poukážkou zaslanou na adresu kupujúceho. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ktorý je drahší ako ponúka predávajúci. Predávajúci môže Kupujúcemu vrátiť Kúpnu cenu aj v hotovosti v prípade, že je tovar vrátený jeho odovzdaním v prevádzke predávajúceho. Predávajúci vráti kupujúcemu platby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu kupujúci tovar doručí, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Ak právne predpisy neustanovujú inak, v prípade vrátenia poškodeného alebo nekompletného tovaru alebo v prípade, ak má predávajúci pohľadávky voči kupujúcemu, bude vracaná Kúpna cena primerane znížená (zápočet sumy zodpovedajúcej zníženiu hodnoty vracaného poškodeného alebo nekompletného tovaru, resp. zápočet pohľadávky predávajúceho).

 

V.

Spracovanie osobných údajov

 

1.      Poučenie kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, o právach pri spracúvaní osobných údajov:

a)  Predávajúci, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len zákon o OOÚ ) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2016/679 (GDPR). Predávajúci týmto poučením plní svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu. Predávajúci spracúva osobné údaje o kupujúcom, ktorý je pre tento účel dotknutou osobou, podľa zákona o OOÚ a GDPR. Predávajúci spracúva osobné údaje získané od kupujúceho, ktoré sú potrebné pre účely uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy. Za správnosť, presnosť a pravdivosť údajov, ktoré kupujúci predávajúcemu poskytol je zodpovedný kupujúci,

b)  predávajúci spracúva osobné údaje o kupujúcom na účely plnenia práv a povinností podľa kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci, najmä spracovanie, vybavenie a potvrdenie objednávky, inkaso pohľadávok Kúpnej ceny a Nákladov na odoslanie, na účely vybavenia reklamácií a sťažností kupujúceho týkajúcich sa práv a povinností podľa kúpnej zmluvy. Právnym základom spracúvania je kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim. Tieto údaje predávajúci uchováva po dobu do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie posledného z možných práv zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy,

c)   predávajúci spracúva osobné údaje o kupujúcom na účely stanovené osobitnými predpismi, najmä v oblasti daní, účtovníctva, archivácie. Právnym základom spracúvania sú osobitné predpisy, najmä zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o archívoch a registratúrach. Tieto údaje predávajúci uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi,

d)   predávajúci spracúva osobné údaje o kupujúcom na účely ochrany svojich práv v správnom, civilnom, príp. trestnom konaní.

2.      Medzi spracúvané údaje patria osobné údaje v rozsahu údajov v objednávkovom formulári, dáta o objednávke a informácie o doprave, dodaní tovaru a o platbe.

3.     Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje ktoré sa ho týkajú. Ak predávajúci osobné údaje spracúva, má kupujúci právo získať prístup k týmto osobným údajom a má právo požadovať informácie o účele spracúvania osobných údajov, informácie o rozsahu a kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vrátane údaja o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané, plánovanej dobe uchovania, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, a informácie o prípadných príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov. Kupujúci má ďalej právo žiadať opravu alebo výmaz osobných údajov, ak nie sú presné, resp. ak pominul účel ich spracúvania.

4.    Kupujúci má právo získať od predávajúceho osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu. Toto právo by sa malo uplatniť v prípade, keď kupujúci poskytol osobné údaje na základe svojho súhlasu, alebo pokiaľ je spracovanie potrebné za účelom plnenia zmluvy. Predávajúci na základe žiadosti kupujúceho poskytne kupujúcemu tieto údaje bez zbytočného odkladu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré nie sú spracovávané automatizovane.

5.     Ak sa kupujúci domnieva, že je spracúvanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, je oprávnený požadovať obmedzenie spracúvania, vzniesť námietku, žiadať vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu, najmä potom požadovať opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak sa kupujúci domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jeho osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.uoou.sk)

6.      Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov nájdete TU

7.      V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania osobných údajov, tieto je možné adresovať:

a)    na adrese sídla predávajúceho: Nádražná 1665/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji

b)    na telefónnom čísle: +421 220 835 880

c)    na e-mailovej adrese: gdpr@naturwaren-theiss.sk

 

VI.

Záverečné ustanovenia

 

1.      Na zmluvy uzatvárané medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky.

2.      Tieto VOP sú účinné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovom sídle predávajúceho, ak nie je  vo VOP uvedený neskorší dátum.

3.     Ak v týchto VOP nie je uvedené niečo iné, akýkoľvek dokument sa považuje za doručený, ak bude adresátovi doručený osobne alebo poštou doporučenou listovou zásielkou s doručenkou, alebo kuriérom na adresu oznámenú adresátom, najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred dňom odoslania dokumentu. V prípade neúspešného doručenia písomnosti doporučenou listovou zásielkou sa 7 (siedmy) deň uloženia zásielky na pošte bude považovať za deň riadneho doručenia. Doručovaná písomnosť bude považovaná za riadne doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia prevzatia

4.     Ak by niektoré ustanovenia mali byť neplatnými už v čase vzniku zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použijú ustanovenia ostatných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu VOP.

5.      Predávajúci je oprávnený tieto VOP, ako aj iné dokumenty, na ktoré odkazujú tieto VOP jednostranne meniť bez súhlasu kupujúceho. Zmenu dokumentov uvedených v predchádzajúcej vete predávajúci vykoná ich uverejneným na webovom sídle predávajúceho s vyznačeným dátum ich účinnosti.

 

 Všeobecné obchodné podmienky.pdf